Vedtægter for Støvring og Omegns Jagtforening

1.0 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Støvring og Omegns Jagtforening

1.2 Foreningens hjemsted er Rebild kommune.

 

2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ) hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

 

3.0 Formål og opgaver.

3.1 Foreningens formå er at samle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ s formål.

 

4.0 Optagelse.

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person

 

5.0 Ophør.

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel, til udgangen af december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler

5.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ vedtægter §§ 36-41. Eksklusionen skal således for endelig gyldighed godkendes af DJ hovedbestyrelse.

5.4 Medlemskabs ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

 

6.0 Kontingent og hæftelse.

6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årlig kontingent

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingent reduktion for familie, junior og senior medlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelser om forfalds tid m.v.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

 

7.0 Ordinær generalforsamling

7.1 generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september måned. Forslag der ønskes optaget på dagsorden, skal være foreningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i DJ medlemsblad Jæger eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

7.4 Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

 

1.Valg af dirigent

2.Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3.Fremlæggelse af reviderede årsregnskab til godkendelse.

4.Indkomne forslag

5.Fastlæggelse af kontingent

6.Valg af formand eller kasserer

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.Valg af suppleanter

9.Valg af revisorer og to revisorsuppleanter

10.Eventuelt

 

8.0 Ekstraordinære generalforsamling.

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

 

9.0 Afstemninger

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte medlemmer

9.2 Hvert medlem har en stemme

9.3 Afstemning sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst et medlem begærer skriftligt afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor

 

10.0 Bestyrelse

10.1 Bestyrelsen der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer

10.3 Valgperioden er 2 år

10.4 Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen

10.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær

10.6 Bestyrelsen afholder møder efter behov, når formanden eller (f.eks. 2 af 5) medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstedet.

10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.

10.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, i tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

 

11.0 Tegningsret

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i foreningen eller af formanden, henholdsvis næstformanden med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kasserer

 

12.0 Formue og regnskabsår

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte penge institutter eller sikre værdipapirer

12.2 Regnskab året er fra 1.-9 til 31.-8

 

13.0 Revision

13.1 De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmer jfr. Punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastlagte retningslinjer.

13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn

13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

 

14.0 Sammenslutning

14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer at vedtage, at foreningen sammenlægges med andre foreninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende forening fælles lokalforening.

 

15.0 Opløsning

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højest to måneders mellemrum, vedtages at foreningen opløses.

15.2 Foreningens eventuelle formue skal efter alle forpligtigelser er opfyldt forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter fem års periodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

 

16.0 Ikrafttræden

16.1 Disse vedtægter, er vedtaget på en generalforsamling den 6. november 1991, der er ændringer som er vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 2010, paragraf 12.2 er ændret fra kalender året til: fra 1. september til 31. august, samt paragraf 17 tilføjet Jens Olesens mindelegat.

 

17.0 Jens Olesens mindelegat, vedrørende arv efter Jens Olesen Ørnevej 3. Svenstrup

17.1 Af arven indsættes kr. 100.000 på speciel konto med højest mulig rente, dette beløb må ikke røres så længe foreningen består, og renteindtægter kan anvendes ved udbetaling af Jens Olesens mindelegat, ophører foreningen indgår pengene som beskrevet i § 15.

17.2 Modtagerne udpeges af bestyrelsen evt. efter indstilling fra medlemmer, men kan også søges

17.3 Mindeplade: Legatmodtagere skal indgraveres på mindeplade som opsættes i klubhuset, og de vil samtidig modtage et diplom, og der føres særlig protokol over Jens Olesens mindelegat, hvori anføres modtagers navne, begrundelse samt beløbets størrelse. Udgifter i forbindelse med § 17.3 afholdes af foreningen.

17.4 Jens Olesen mindelegat kan/ skal udbetales hvert år på generalforsamlingen til personer/persongrupper, medlemmer eller ikke medlemmer. Der har udmærket sig til gavn og glæde for Støvring og Omegns Jagtforening eller for jagtens sag i området eller på landsplan.

Modtagere kunne være:

 

 • Medlem der har mange års tro medlemskab eller indsats i foreningen.
 • Medlem der har gjort noget specielt til gavn for naturen og vildtet
 • Evt. en senior klub i foreningen
 • Medlemmer der tager nyjægere med på jagt.
 • Opstart af nye aktiviteter i foreningen
 • Personer der laver specielle aktiviteter for nyjægere
 • Personer eller hold der har været til stævner/mesterskaber
 • Påklædning/påtrykning af logo, så man kan repræsentere foreningen på bedste vis til stævner/mesterskaber
 • Medlemmer der har repræsenteret foreningen rigtig godt udadtil
 • Lodsejere der har stillet sine arealer og andre faciliteter til rådighed for hunde, jagt i foreningens, eller planter og undgår sprøjtning i randzoner til gavn for vildtet og naturen.
 • Ændringer/tilføjelser vedtaget på generalforsamlingen den 26. september 2018

 

Dirigent

Per Henriksen